Logo Melnicke Vinobrani 2019
Pravidla pro pořádání akce

M Ě L N I C K É  V I N O B R A N Í  2019

Čl. I. Organizace akce

1. Akci „Mělnické vinobraní 2019" pořádá město Mělník od pátku 20. 9. 2019 od 13.00 hod. do neděle 22. 9. 2019 do 18.00 hod.

2. Pro pořádání akce „Mělnické vinobraní 2019“ jsou vyhrazeny následující prostory: náměstí Míru a Karla IV., ulice: Legionářů, 5. května, Palackého, Jaroslava Seiferta, Tyršova, Kněžny Emmy, Pražská, Fibichova, Svatováclavská, Husova, Česká, Zámecká, Ostruhová, Radniční, Vinohrady Karla IV., Na Vyhlídce, Na Aušperku, Erbenova.

3. Placená zóna Mělnického vinobraní 2019 je vymezena následujícími ulicemi: Legionářů, náměstí Míru, Husova, Erbenova, Svatováclavská, Palackého, 5. května, Kněžny Emmy, Na Vyhlídce, Na Aušperku, Česká, Zámecká, Ostruhová, Radniční.

4. Každý účastník akce „Mělnické vinobraní 2019“ souhlasí vstupem na akci s těmito Pravidly a pro pořádání akce Mělnické vinobraní 2019 a Návštěvním řádem Mělnického vinobraní 2019 a je povinen je dodržovat. V případě nedodržení může být účastník pořadatelem vykázán z prostor vymezených pro konání akce „Mělnické vinobraní 2019“.

5. Obdobně ostatní účastníci vyjadřují svůj dobrovolný souhlas s těmito pravidly a řádem zaplacením příslušného stanoveného poplatku nebo podepsáním příslušné smlouvy o poskytnutí prostor nebo služby v rámci dané akce. 

6. Návštěvníci slavnosti „Mělnického vinobraní 2019“ jsou povinni poslechnout pokynů pořadatelské služby stejně tak provozovatelé a zaměstnanci stánků a atrakcí včetně zásobování.

 

Čl. II. Provoz atrakcí

1. Podmínky provozu atrakcí jsou upraveny formou individuálně uzavřených smluv mezi pořadatelem a nájemci jednotlivých částí ploch.

2. V případech, které jednotlivě uzavřené smlouvy neupravují, se postupuje podle těchto pravidel a platných právních předpisů.

3. Provoz atrakcí a zvukový doprovod:

Provoz atrakcí je ve dnech konání akce „Mělnické vinobraní 2019“ vymezen takto:

     pátek 20. 9. 2019     12:00 hod.         až           24:00 hod., zvukový a hudební doprovod do 23:00

     sobota 21. 9. 2019    9:00 hod.         až           24:00 hod., zvukový a hudební doprovod do 23:00

     neděle 22. 9. 2019     9:00 hod.         až           18:00 hod.

4. Uzavření vyhrazeného prostoru bude provedeno dne 19. 9. 2019 od 17.00 hod. Od této doby je možno provádět stavbu atrakcí.

5. Likvidace všech zařízení se provede ihned po skončení akce „Mělnické vinobraní 2019“, nejpozději však do 24.00 hod. dne 22. 9. 2019.

6. Dřívější likvidace všech zařízení před ukončením provozní doby dle bodu 1 není povolena.

 

 Čl. III. Stánkový prodej

1.Stánkový a pochůzkový prodej je povolen pouze na základě příslušné smlouvy resp. povolení vydaném MÚ Mělník pro tuto akci.

2. Prodejní doba stánků je ve dnech konání akce „Mělnické vinobraní 2019“ vymezena takto:

pátek 20. 9. 2019    12:00 hod. až sobota 21. 9. 2019  2:00 hod.
sobota 21. 9. 2019    8:00 hod. až neděle 22. 9. 2019  2:00 hod.
neděle 22. 9. 2019   8:00 hod.  až 18:00 hod.

3.Pozdější skončení prodeje dle provozní doby viz bod 2 a složení stánku není povoleno. 

4.Ve všech prostorách akce je zákaz prodeje zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů a zábavné pyrotechniky.

5. Nájemce stánku je povinen:

6. Kotvení stánků a veškerého zařízení, do dlážděných nebo asfaltových povrchů chodníků a komunikací pomocí hřebů, trnů, vrutů, kotev je zakázáno. Rovněž je zakázáno jakékoliv rozebírání a výškové úpravy těchto povrchů.  

7. Nájemce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobil nebo zavinil v souvislosti s vykonáváním své činnosti při akci „Mělnické vinobraní 2019“ 

8. Nájemce bere na vědomí, že v uzavřeném prostoru akce „Mělnické vinobraní 2019" nesmí parkovat žádná vozidla a je povinen dodržovat povolenou dobu zásobování dne:
20. 9. 2019 od 6:00 hod. do 14:00 hod.
21. 9. 2019 od 6:00 hod. do 9:00 hod.
22. 9. 2019 od 6:00 hod. do 9:00 hod.

9. Město Mělník si vyhrazuje právo obsadit místa stánkového prodeje dle potřeb a záměru akce „Mělnické vinobraní 2019“ (omezení a určení sortimentu v daném místě).  

  

Čl. IV. Parkování a vjezd do města

 

  1. Vjezd do města je po dobu akce „Mělnické vinobraní 2019" možný pouze určenými vjezdy. Parkování ve městě se řídí dopravními značkami (jinak příkazy obsluhy pronajatých parkovišť).
  2. Vjezd do města je povolen zásobovacím vozům v době vymezené dle čl. IV. Vozidlům s příslušným povolením MÚ Mělník, vozidlům občanů trvale bydlících ve vymezeném prostoru, vozidlům Městské policie Mělník a Policie ČR, vozidlům záchranné služby a HZS. 
  3. Do prostor akce „Mělnické vinobraní 2019“ je zakázán vjezd vozidel o zatížení 10 tun na nápravu nebo větším.
  4.  O vjezdu vozidel o celkovém zatížení 10 tun nebo větším musí být dopředu informován organizátor.
  5. Na chodníky je povolen vjezd vozidel, přívěsů, atrakcí do okamžité hmotnosti (tj. vozidlo včetně nákladu) max. 3,5 t. Vjezd na chodník musí být zajištěn zhotovením nájezdu. Pod koly vozidla a pod konstrukcí atrakce musí být použity roznášecí podložky. 
  6. Pod motory vozidel, motory atrakcí musí být umístěny vany na zajištění úkapů ropných produktů.
  7. Zásobovací vozidla musí být umístěna jen v místech k tomu určených. Umístění zásobovacího vozidla bude vyznačeno v povolení (např. u prodejního místa, v jiném místě), nebude-li takto vyznačeno, vozidlo se nesmí mimo dobu uvedenou v Čl. IV odst. 4 nacházet v placené zóně.

 

Čl. V. Poplatky

1. Ceny za pronájem plochy a stánků při akci „Mělnické vinobraní 2019“ 

Komerční stánky (standardně max. 3 m délka; 2,5 m hloubka)

Zóna A (nám. Míru, Svatováclavská ul.)

Podloubí, dřevěný stánek, pronájem plochy                                                                 14 000,- Kč

Půjčovné stánku                                                                                                        1 000,- Kč

za hlavní scénou                                                                                                        7 000,- Kč

Ostatní                                                                                                                    11 000,- Kč

Zóna B

5. května po vstup do placené zóny, Palackého,                                                            7 000,- Kč

Zóna C

Legionářů, Erbenova, 5. května od vstupu do placené zóny, Kněžny Emmy                    3 000,- Kč

  

Stánek 1m zóna A (a za každý započatý metr)                                                              4 000,- Kč

Stánek 1m zóna B (a za každý započatý metr)                                                              2 000,- Kč

Stánek 1m zóna C (a za každý započatý metr)                                                              1 500,- Kč

Předzahrádky zóny A, B, C (a za každý započatý metr)                                                  1 000,- Kč

Pochůzkový prodej (každý jednotlivý prodejce)                                                             1 000,- Kč

Plátěný stánek (půjčovné stavba)                                                                                2 500,- Kč

 

Řemeslné stánky (standardně max. 3 m)

řemeslný stánek s prodejem (Svatováclavská ul.)                                                          2 000,- Kč

řemeslný stánek s prodejem (ostatní)                                                                           1 000,- Kč

řemeslný stánek s  občerstvením                                                                                  4 000,- Kč

řemeslný stánek 1m s prodejem/občerstvením (nebo za každý další metr)                       1 000,- Kč

řemeslný stánek s předváděním řemesel                                                                          600,- Kč

+ 200,- za každý další započatý metr

 

Připojení k elektrické síti

Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  200 W                                                                400,- Kč

Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  2 kW                                                               1 200,- Kč

Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  3,6 kW                                                            2 400,- Kč

Připojení vyšším výkonem nebo napětím bude řešeno individuálně.

 

Rozmístění v dané ulici bude upřesněno na místě.

Město Mělník uhradí majitelům podloubí 4 500 Kč za každý městu pronajatý oblouk v době vinobraní.

 

2.       Vstupné.

Třídenní vstupenka zakoupená od 1. 4. do 19. 9. 2019                                                200,- Kč

Třídenní vstupenka zakoupená v době konání a na místě akce (20. - 22. 9.)              250,- Kč

Jednodenní vstupenka                                                                                                    200,- Kč

Děti do 140cm výšky, občané nad 70 let a držitelé ZTP a ZTP/P                                zdarma

 

Zaměstnanci v placené zóně (3 denní)                                                                         150,- Kč

Vratná vstupenka (časově omezená na 1/2 hod.) záloha                                           200,- Kč

Všechny vstupenky jsou nepřenosné.

 

3.     Zálohované kelímky

Jednotná cena zálohovaných (vratných) kelímků                                                                50,- Kč

 

Čl. VI. Kontrola vstupu a vjezdu

1. Ke kontrole vstupu a vjezdu do placené zóny města je oprávněna pořadatelská služba.

2. Kontrola oprávněnosti vstupu do placené zóny může být prováděna po celou dobu akce.

3. Vratná vstupenka (časově omezená na 30 minut) bude vydávána oproti záloze (je určena pro neodkladný vstup do placené zóny vinobraní). Záloha bude vrácena, pokud se účastník vrátí zpět do 30 minut na místo výdeje vratné vstupenky.

4. Návštěvník placené zóny „Mělnického vinobraní 2019“ musí mít vstupenku připevněnu na zápěstí ruky, a to způsobem k tomu určeným.

5. Vstupenka padělaná, přetržená, řádně nepřipevněná nebo jinak poškozená je neplatná. Návštěvník, který se v placené zóně s takovouto vstupenkou pohybuje nebo se pokouší s takovouto vstupenkou o vstup do placené zóny, se dopouští přestupku dle § 50 zákona o přestupcích. Pořadatelská služba je oprávněna takovouto neplatnou vstupenku osobě odebrat, osobu vykázat resp. nevpustit do placené zóny.

  

Pravidla pro pořádání akce  „M Ě L N I C K É  V I N O B R A N Í  2019“ byla schválená radou města dne 11.3.2019