Doporučujeme navštívit

16. - 18. 9. 2022

Při návštěvě města Mělníka doporučujeme navštívit nejprve Turistické informační centrum, kde získáte všechny důležité a potřebné informace.
adresa: Legionářů 51, tel: 315 627 503, otevřeno denně 9–17 h, v době vinobraní v pátek a v sobotu 9–19 h. 

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze
Mělnický zámek představuje hlavní dominantu města tyčící se na kopci nad soutokem dvou nejvýznamnějších českých řek – Labe a Vltavy. Současná podoba zámku je výsledkem tisíciletéhovývoje od románského a gotického hradu, kde sídlily české kněžny a posléze královny, po renesanční a barokní zámek šlechticů. Součástí zámeckých interiérů je gotická kaple sv. Ludmily z dob Lucemburků i vinné sklepy ze 14. století s možností degustace vín z produkce lobkowiczkého vinařství. 

Zámek Mělník

 

Prohlídky zámku a vinných sklepů: Denně 9.30 – 16.30 hodin

Zámecká cukrárna: 
pondělí - neděle 9:00–18:00 hodin

Chrám sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla prošel dlouhým stavebním vývojem. Nejstarší částí chrámu je sakristie. Chrámové trojlodí spolu s věží vzniklo v 80. letech 15. století. Stávající podoba kostela pochází od stavitele Kamila Hilberta, který vedl rozsáhlou obnovu proboštského chrámu v letech 1913-1915. Interiér kostela je barokní a dominuje mu hlavní oltář s obrazem od Karla Škréty.

Gotická věž chrámu sv. Petra a Pavla
Gotická věž hlavního mělnického kostela vévodí širému kraji nad soutokem Labe a Vltavy už téměř půl tisíciletí. Věž sloužila jako strážní místo i jako zvonice. Původní zvony se však již nedochovaly, ale byly nahrazeny třemi novými zvony z dílny Jana Pricqueye. Dva z nich Sv. Petr a Pavel a Sv. Václav a Ludmila jsou na zvonici dodnes. Třetí byl zrekvírován za 1. světové války. Byl nahrazen až v roce 1993 zvonem posvěceným ke cti sv. Anežky.


Otevírací doba gotické věže v době Mělnického vinobraní 2019 :

pátek 14 - 18 hod | sobota 10 - 13:30, 14 - 18 hod | neděle 10 - 13:30, 14 - 16 hod 

 

Kostel sv. Petra a PavlaBěžná otevírací doba: http://www.saletini.cz/aktualni-zpravy-2.html

Vstupné:
Dospělí: 40 Kč
Děti: 20 Kč
Rodinné vstupné: 100 Kč

Kostnice
Mělnická kostnice, kterou na počátku 20. století uspořádal zakladatel české antropologie Jindřich Matiegka, se nachází v kryptě pod presbytářem kostela sv. Petra a Pavla. Kostnice zde sloužila již od 30. let 16. století a její vznik souvisí s místním hřbitovem, který obklopoval celý kostel. Dnes slouží jako významná historická památka a návštěvníci zde mohou spatřit ostatky 10 000–15 000 osob. Uvítá je nápis: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy.“

Otevírací doba v době Mělnického vinobraní 2019:

pátek 14 - 18 hod | sobota 10 - 13:30, 14 - 18 hod | neděle 10 - 13:30, 14 - 16 hod 

Vstupné:
Dospělí: 30 Kč
Děti: 20 Kč

Pražská brána - galerie Ve VěžiPražská brána

Pražská brána je nejzachovalejší částí středověkého opevnění Mělníka. Její dnešní podoba pochází ze 30. let 16. století. Brána sloužila k obraně města od jihu. Od roku 1882 se stala vodojemem starého městského vodovodu. Dnes zde sídlí galerie Ve Věži, jež provozuje Mělnické kulturní centrum. Součástí je také kavárna. Doporučujeme vyhlídku na město z pátého patra věže.

Otevírací doba: každý den: 14:00 – 23:00 hodin
Vstup zdarma (foto: Mirek Pásek)

Mělnické podzemí                                              
Mělnické podzemí vznikalo již od konce 13. století. Rozsáhlá síť chodeb byla vytvořena v hloubce cca 8-10 m pod dnešním povrchem. Chodbový systém se nachází zejména pod domy na náměstí. Tyto prostory pak místní měšťané využívali jako sklady či vinné a pivní sklepy. Veřejnosti je zpřístupněna 60m dlouhá chodba, která vede ke studni. Ta pochází také ze středověku, kdy byla jedinou zásobárnou vody ve městě. Její hloubka je 54 m.

Časy prohlídek: Podzemí10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Vstupné:
Dospělí: 50 Kč
Děti od 6 do 18 let, studenti, důchodci: 25 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti do 18 let): 100 Kč
Pes a děti do 6 let – zdarma
Sleva pro skupiny nad 10 osob – 10%

                                                                                                 (foto: p. Kocourek)
Radnice
Radnice tvoří dominantu mělnického náměstí Míru. Rozkládá se v místě původních čtyř gotických parcel. Nejstarší částí radniční budovy je gotický arkýř kaple sv. Barbory z konce 14. století. Tehdy byla ještě rychtou, kde sídlil představený města – rychtář. Významně se do podoby objektu zapsala renesance, která po sobě zanechala nádherně klenutné síně v přízemí a 1. patře (dnes sloužící jako výstavní prostory). Novověké úpravy daly mělnické radnici barokní věž a fasádu doplnily o vikýře se sv. Ludmilou a sv. Václavem.

Masarykův kulturní důmMKDMasarykův kulturní dům je státem chráněná kulturní památka a současně také sídlo Mělnického kulturního centra, o.p.s. (Mekuc). Návštěvníkům nabízí širokou škálu kulturních, zábavných a vzdělávacích programů pro děti a dospělé všech věkových kategorií. Kulturní dům postavili v roce 1936 tři mnělničtí architekti Josef Širc ml., Bedřich Zeman a Jan B. Zelený ve funkcionalistickém stylu. Již tehdy byl vybudován jako kulturní stánek pro mělnické občany. Zároveň však dodnes slouží jako památník Mělničanům, kteří padli v 1. světové válce.                         

Aktuální program akcí naleznete zde: www.mekuc.cz/kalendar/                                                           (foto: Ondřej Polák)


Regionální muzeum Mělník                           
Regionální muzeum Mělník sídlí v budově bývalého kapucínského kláštera na náměstí Míru. Muzeum se specializuje na historii výroby dětských kočárků v České republice a historii vinařství v Čechách. Vinařství, regionální historie a příroda jsou hlavním tématem první stálé expozice. Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích. Druhá stálá expozice představuje návštěvníkům vývoj dětských kočárků od druhé poloviny 19. století do konce osmdesátých let 20. století. Muzeum dále nabízí ochutnávku kvalitních českých vín a pořádá řadu zajímavých výstav a akcí pro děti i dospělé po celý rok.

Otevírací doba:   Celoročně - denně kromě pondělí 9:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin

Vstupné:
Dospělí: 25 Kč
Děti, studenti, senioři: 15 Kč
Rodinné vstupné: 50 Kč
Obě expozice: 35/20/70 Kč
Děti předškolního věku, držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP – P, AMG, ICOM - zdarma  

Kapucínský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků spolu s objektem bývalého kapucínského kláštera tvoří závěr bloku domů na východní straně náměstí Míru. Původně se jednalo o měšťanský dům, který vdova po Ignatiusovi Čebišovi darovala kapucínům. Působili zde čtyři řádoví bratři z roudnického konventu, a to až do roku 1785, kdy byl klášter zrušen v rámci josefínských reforem. Dnes budova slouží jako sídlo Regionálního muzea Mělník.

Kostel sv. Ludmily se zvonicí
Nachází se v Pražské ulici pod náměstím Karla IV. Podle pověsti je kostel postaven na místě, kde přespala sama kněžna Ludmila. Vybudován však byl až v průběhu 16. století díky odkazu mělnické měšťanky Ludmily Hronové, vdovy po prvním císařském rychtáři. Dnes se jedná o nejstarší kostel v Čechách, který je zasvěcen české patronce – sv. Ludmile.

Evangelický kostel
Jedná se o novorenesanční kostel Českobratrské církve evangelické s 23 metrů vysokou věží. Slavnostně posvěcen byl 18. srpna 1897. Vybavení chrámu Páně je jednoduché, což vyplývá z charakteru a způsobu vedení bohoslužby reformovaných církví. Hlavní symbol církve, kalich, se nachází na několika místech v dominantní poloze.   

Středověké opevnění města
Středověké opevnění města podle zachovaných zbytků fortifikace tvořila hradební zeď s cimbuřím, opatřené bylo osmi věžemi – baštami, dvěma branami a menší brankou pro pěší. Tato část opevnění vznikla již ve 13. století, později došlo k výstavbě vnější parkánové zdi. Město takto sevřené hradbami bylo přístupné Pražskou a Labskou branou, přičemž Labská brána se do dnešních dnů nedochovala.