Návštěvní řád a pravidla akce

18. - 20. 9. 2020

Návštěvní řád akce „Mělnické vinobraní 2019“

1.
Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2.
Po zaplacení vstupného nebo vyzvednutí předplacené vstupenky v pokladnách každý návštěvník obdrží identifikační náramek v barvě příslušné ke dni, za který bylo vstupné zaplaceno.  Náramek opravňuje ke vstupu do zóny vinobraní s možností kdykoli jí opustit a zase se do ní vrátit. Identifikační náramek musí být umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při vstupu do zóny vinobraní a při namátkových kontrolách v rámci zóny prokázat.  V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do zóny vinobraní nebo z ní bude vyveden bezpečnostní službou nebo pořadatelem. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný, a to bez náhrady škody.

3.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek vydaných Městským úřadem. Je zakázáno vstupovat do kašny před hlavním pódiem, pohybovat se po jejím okraji a lézt na sochu vedle kašny. Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.

4.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu do areálu. Dále jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez platné vstupenky či identifikačního náramku, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

5.
Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

6.
Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

7.
Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

8.
Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

9.
Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny městské policie sídlící v zóně vinobraní, ulice Husova 32, Mělník.

Pravidla pro pořádání akce Mělnické Vinobraní 2019

Čl. I. Organizace akce

1.
Akci „Mělnické vinobraní 2019" pořádá město Mělník od pátku 20. 9. 2019 od 13.00 hod. do neděle 22. 9. 2019 do 18.00 hod.

2.
Pro pořádání akce „Mělnické vinobraní 2019“ jsou vyhrazeny následující prostory: náměstí Míru a Karla IV., ulice: Legionářů, 5. května, Palackého, Jaroslava Seiferta, Tyršova, Kněžny Emmy, Pražská, Fibichova, Svatováclavská, Husova, Česká, Zámecká, Ostruhová, Radniční, Vinohrady Karla IV., Na Vyhlídce, Na Aušperku, Erbenova.

3.
Placená zóna Mělnického vinobraní 2019 je vymezena následujícími ulicemi: Legionářů, náměstí Míru, Husova, Erbenova, Svatováclavská, Palackého, 5. května, Kněžny Emmy, Na Vyhlídce, Na Aušperku, Česká, Zámecká, Ostruhová, Radniční.

4.
Každý účastník akce „Mělnické vinobraní 2019“ souhlasí vstupem na akci s těmito Pravidly a pro pořádání akce Mělnické vinobraní 2019 a Návštěvním řádem Mělnického vinobraní 2019 a je povinen je dodržovat. V případě nedodržení může být účastník pořadatelem vykázán z prostor vymezených pro konání akce „Mělnické vinobraní 2019“.

5.
Obdobně ostatní účastníci vyjadřují svůj dobrovolný souhlas s těmito pravidly a řádem zaplacením příslušného stanoveného poplatku nebo podepsáním příslušné smlouvy o poskytnutí prostor nebo služby v rámci dané akce.

6.
Návštěvníci slavnosti „Mělnického vinobraní 2019“ jsou povinni poslechnout pokynů pořadatelské služby stejně tak provozovatelé a zaměstnanci stánků a atrakcí včetně zásobování.


Čl. II. Provoz atrakcí

1.
Podmínky provozu atrakcí jsou upraveny formou individuálně uzavřených smluv mezi pořadatelem a nájemci jednotlivých částí ploch.

2.
V případech, které jednotlivě uzavřené smlouvy neupravují, se postupuje podle těchto pravidel a platných právních předpisů.

3.
Provoz atrakcí a zvukový doprovod:Provoz atrakcí je ve dnech konání akce „Mělnické vinobraní 2019“ vymezen takto:    
pátek   20. 9. 2019     12:00 hod.        až           24:00 hod., zvukový a hudební doprovod do 23:00    
sobota 21. 9. 2019      9:00 hod.         až           24:00 hod., zvukový a hudební doprovod do 23:00    
neděle 22. 9. 2019     9:00 hod.         až           18:00 hod.

4.
Uzavření vyhrazeného prostoru bude provedeno dne 19. 9. 2019 od 17.00 hod. Od této doby je možno provádět stavbu atrakcí.

5.
Likvidace všech zařízení se provede ihned po skončení akce „Mělnické vinobraní 2019“, nejpozději však do 24.00 hod. dne 22. 9. 2019.6. Dřívější likvidace všech zařízení před ukončením provozní doby dle bodu 1 není povolena.


Čl. III. Stánkový prodej

1.
Stánkový a pochůzkový prodej je povolen pouze na základě příslušné smlouvy resp. povolení vydaném MÚ Mělník pro tuto akci.

2.
Prodejní doba stánků je ve dnech konání akce „Mělnické vinobraní 2019“ vymezena takto:
pátek   20. 9. 2019   12:00 hod. až sobota 21. 9. 2019  2:00 hod.
sobota 21. 9. 2019    8:00 hod. až neděle 22. 9. 2019  2:00 hod.
neděle 22. 9. 2019   8:00 hod.  až 18:00 hod.

3.
Pozdější skončení prodeje dle provozní doby viz bod 2 a složení stánku není povoleno.

4.
Ve všech prostorách akce je zákaz prodeje zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů a zábavné pyrotechniky.

5.
Nájemce stánku je povinen:
- udržovat pronajaté místo a jeho přilehlé okolí v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čistě uklizené
- ve všech stáncích podávat nápoje pouze do zálohovaných kelímků zajišťovaných pronajímatelem a postupovat dle manuálu o používání vratných kelímků.
- všechny stánky s občerstvením musí být vybaveny nepropustným sorpčním kobercem, tak aby se zabránilo znečištění dlažbyvšechny stánky využívající  k přípravě potravin oheň (plynové vařiče a grily, grily na dřevěné uhlí nebo dřevo apod.) musí být vybaveny vhodným hasicím přístrojem s dostatečnou kapacitou
- uposlechnout pokynů pracovníků provádějící čištění města a odstranit stolky, židle a jiná zařízení na dobu nezbytnou k očištění prostoru
- uposlechnout pokynů pořadatelů akce „Mělnické vinobraní 2019", a to zejména co se týče vzhledu a umístění stánku
- mít po celou dobu prodeje vyvěšen originál povolení Městského úřadu Mělník na viditelném místě (v pravém horním rohu stánku)
- mít na zápěstí ruky připevněnu platnou vstupenku nebo jiné označení určené pořadatelem akce „Mělnického vinobraní 2019“
- zajistit pořádek a dodržování obecně závazných předpisů, včetně vyhlášek města Mělníka
- po skončení akce „Mělnické vinobraní 2019" 22. 9. 2019 do 19.00 hodin uklidit pronajatý prostor

6.
Kotvení stánků a veškerého zařízení, do dlážděných nebo asfaltových povrchů chodníků a komunikací pomocí hřebů, trnů, vrutů, kotev je zakázáno. Rovněž je zakázáno jakékoliv rozebírání a výškové úpravy těchto povrchů.

7.
Nájemce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobil nebo zavinil v souvislosti s vykonáváním své činnosti při akci „Mělnické vinobraní 2019“

8.
Nájemce bere na vědomí, že v uzavřeném prostoru akce „Mělnické vinobraní 2019" nesmí parkovat žádná vozidla a je povinen dodržovat povolenou dobu zásobování dne:
20. 9. 2019 od 6:00 hod. do 14:00 hod.
21. 9. 2019 od 6:00 hod. do 9:00 hod.
22. 9. 2019 od 6:00 hod. do 9:00 hod.

9.
Město Mělník si vyhrazuje právo obsadit místa stánkového prodeje dle potřeb a záměru akce „Mělnické vinobraní 2019“ (omezení a určení sortimentu v daném místě).    


Čl. IV. Parkování a vjezd do města


1.
Vjezd do města je po dobu akce „Mělnické vinobraní 2019" možný pouze určenými vjezdy. Parkování ve městě se řídí dopravními značkami (jinak příkazy obsluhy pronajatých parkovišť).

2.
Vjezd do města je povolen zásobovacím vozům v době vymezené dle čl. IV. Vozidlům s příslušným povolením MÚ Mělník, vozidlům občanů trvale bydlících ve vymezeném prostoru, vozidlům Městské policie Mělník a Policie ČR, vozidlům záchranné služby a HZS.

3.
Do prostor akce „Mělnické vinobraní 2019“ je zakázán vjezd vozidel o zatížení 10 tun na nápravu nebo větším.

4.
O vjezdu vozidel o celkovém zatížení 10 tun nebo větším musí být dopředu informován organizátor.

5.
Na chodníky je povolen vjezd vozidel, přívěsů, atrakcí do okamžité hmotnosti (tj. vozidlo včetně nákladu) max. 3,5 t. Vjezd na chodník musí být zajištěn zhotovením nájezdu. Pod koly vozidla a pod konstrukcí atrakce musí být použity roznášecí podložky.

6.
Pod motory vozidel, motory atrakcí musí být umístěny vany na zajištění úkapů ropných produktů.

7.
Zásobovací vozidla musí být umístěna jen v místech k tomu určených. Umístění zásobovacího vozidla bude vyznačeno v povolení (např. u prodejního místa, v jiném místě), nebude-li takto vyznačeno, vozidlo se nesmí mimo dobu uvedenou v Čl. IV odst. 4 nacházet v placené zóně.


Čl. V. Poplatky

1. Ceny za pronájem plochy a stánků při akci „Mělnické vinobraní 2019“


Komerční stánky (standardně max. 3 m délka; 2,5 m hloubka)

    Zóna A
    
(nám. Míru, Svatováclavská ul.)
    Podloubí, dřevěný stánek, pronájem plochy
    14 000,- Kč

    Půjčovné stánku
    1 000,- Kč

    za hlavní scénou
    7 000,- Kč

    Ostatní
    11 000,- Kč

    Zóna B
    
(5. května po vstup do placené zóny, Palackého)
     7 000,- Kč

    Zóna C
    (Legionářů, Erbenova, 5. května od vstupu do placené zóny, Kněžny Emmy)
     3 000,- Kč

    Stánek 1m zóna A (a za každý započatý metr)
    4 000,- Kč

    Stánek 1m zóna B (a za každý započatý metr)
    2 000,- Kč

    Stánek 1m zóna C (a za každý započatý metr) 
    1 500,- Kč

    Předzahrádky zóny A, B, C (a za každý započatý metr)
    1 000,- Kč

    Pochůzkový prodej (každý jednotlivý prodejce)
    1 000,- Kč

    Plátěný stánek (půjčovné stavba)
    2 500,- Kč

Řemeslné stánky (standardně max. 3 m)

    
řemeslný stánek s prodejem (Svatováclavská ul.)
    2 000,- Kč

    řemeslný stánek s prodejem (ostatní)
    1 000,- Kč

    řemeslný stánek s  občerstvením
    4 000,- Kč

    
řemeslný stánek 1m s prodejem/občerstvením (nebo za každý další metr)
    1 000,- Kč

    řemeslný stánek s předváděním řemesel
     600,- Kč

    + 200,- za každý další započatý metr

Připojení k elektrické síti

    
Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  200 W
    400,- Kč

    Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  2 kW
     1 200,- Kč

    Přípojka k el. proudu 230 V, max. příkon  3,6 kW
    2 400,- Kč

    Připojení vyšším výkonem nebo napětím bude řešeno individuálně.

Rozmístění v dané ulici bude upřesněno na místě.
Město Mělník uhradí majitelům podloubí 4 500 Kč za každý městu pronajatý oblouk v době vinobraní.

2. Vstupné.

    Třídenní vstupenka zakoupená od 1. 4. do 19. 9. 2019
    200,- Kč

    Třídenní vstupenka zakoupená v době konání a na místě akce (20. - 22. 9.)
     250,- Kč

    Jednodenní vstupenka
    200,- Kč

    Děti do 140cm výšky, občané nad 70 let a držitelé ZTP a ZTP/P
    zdarma

    Zaměstnanci v placené zóně (3 denní)
    150,- Kč

    Vratná vstupenka (časově omezená na 1/2 hod.) záloha
    200,- Kč

Všechny vstupenky jsou nepřenosné.

3. Zálohované kelímky

    
Jednotná cena zálohovaných (vratných) kelímků
    50,- Kč


Čl. VI. Kontrola vstupu a vjezdu

1.
Ke kontrole vstupu a vjezdu do placené zóny města je oprávněna pořadatelská služba.

2.
Kontrola oprávněnosti vstupu do placené zóny může být prováděna po celou dobu akce.
3.
Vratná vstupenka (časově omezená na 30 minut) bude vydávána oproti záloze (je určena pro neodkladný vstup do placené zóny vinobraní). Záloha bude vrácena, pokud se účastník vrátí zpět do 30 minut na místo výdeje vratné vstupenky.

4.
Návštěvník placené zóny „Mělnického vinobraní 2019“ musí mít vstupenku připevněnu na zápěstí ruky, a to způsobem k tomu určeným.

5.
Vstupenka padělaná, přetržená, řádně nepřipevněná nebo jinak poškozená je neplatná. Návštěvník, který se v placené zóně s takovouto vstupenkou pohybuje nebo se pokouší s takovouto vstupenkou o vstup do placené zóny, se dopouští přestupku dle § 50 zákona o přestupcích. Pořadatelská služba je oprávněna takovouto neplatnou vstupenku osobě odebrat, osobu vykázat resp. nevpustit do placené zóny.  

Pravidla pro pořádání akce  „M Ě L N I C K É  V I N O B R A N Í  2019“ byla schválená radou města dne 11.3.2019